Micro Rede

55.png


Valor do projeto

    

    · 过负荷情况下,远程拉合闸有效地保障了变压器资产安全;

    · 提醒、催缴电费降低电力公司的坏账水平

    · 中压侧的计量和中压侧监测都能有效阻止终端用户的窃电行为

    · 全系列中压预付费解决方案有效地消除了大用户的坏账

    · 支持对大用户实施需求侧管理,削峰填谷,提高能效和资产利用率


Baixe mais informações